Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIEMNYCH KORTAi??W TENISOWYCH LECHIA TENNIS CLUB

 1. Korty czynne sAi?? od poniedziaAi??ku do niedzieli.
 2. Korty sAi?? miejscem do prowadzenia zajAi??Ai??: treningA?w i rekreacji oraz zawodA?w i turniejA?w.
 3. Z kortA?w mogAi?? korzystaAi?? organizacje sportowe i zakAi??ady pracy po uprzednim zAi??oA?eniu zamA?wienia i zawarciu umowy z Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z.o.o. oraz osoby posiadajAi??ce abonament lub waA?ny bilet wstAi??pu wykupiony przed grAi??.
 4. ZajAi??cie kortu nastAi??puje po wczeAi??niejszej rezerwacji i uiszczeniu opAi??aty. Rezerwacje jednorazowe mogAi?? byAi?? wykonywane z tygodnia na tydzieAi??. Niedozwolona jest jednorazowa rezerwacja kortA?w np. na kilka gier na kilka tygodni do przodu. W takim przypadku klient korzysta z abonamentu i obowiAi??zujAi?? go zasady rozliczania jak przy abonamencie. ZgAi??oszenie na abonament na sezon zimowy lub letni dokonuje siAi?? w drodze pisemnej wypeAi??niajAi??c deklaracjAi?? (zaAi??. nr 1 do regulaminu). ZAi??oA?enie deklaracji nie jest rA?wnoznaczne z dokonaniem rezerwacji na wskazanAi?? w deklaracji godzinAi?? lub kort.
 5. odwoAi??ywanie rezerwacji:
  1. indywidualne rezerwacje nieodwoAi??ane na 24 godziny przed zarezerwowanAi?? grAi?? podlegajAi?? peAi??nej opAi??acie wg aktualnie obowiAi??zujAi??cego cennika
  2. dopuszcza siAi?? odwoAi??anie abonamentu przez klienta po pisemnym zgAi??oszeniu z 10 dniowym wyprzedzeniem jedynie w poniA?ej wskazanych okresach:
   • wakacje letnie
   • ferie zimowe
   • Ai??wiAi??ta koAi??cielne i paAi??stwowe

  Nie odwoAi??anie abonamentu z ww wyprzedzeniem i w formie pisemnej podlega peAi??nej opAi??acie wg aktualnie obowiAi??zujAi??cego cennika. OdstAi??pienie od opAi??aty nastAi??pi jeA?eli kort nie zwolniony z 10 dniowym wyprzedzeniem zostanie sprzedany innemu klientowi.

 6. OpAi??ata za abonament pobierana jest za dany miesiAi??c/e z gA?ry do 15-go kaA?dego miesiAi??ca. Brak wpAi??aty za abonament w terminie spowoduje naliczenie opAi??at wg standardowych cen a nie cen dla abonamentA?w. W przypadku zalegania z pAi??atnoAi??ciAi?? za dwa miesiAi??ce Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykreAi??lenia danego abonamentu.
 7. Czas gry wynosi 55 min. plus 5 min. na przygotowanie kortu dla nastAi??pnych uA?ytkownikA?w.
 8. Po grze naleA?y zostawiAi?? kort w naleA?ytym porzAi??dku, w przypadku kortA?w ziemnych przesiatkowaAi?? kort wraz z wybiegami.
 9. Na kortach obowiAi??zuje obuwie tenisowe i strA?j sportowy.
 10. Na kortach krytych obowiAi??zuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie obiektu dozwolone jest spoA?ywanie alkoholu zakupionego wyAi??Ai??cznie w Restauracji znajdujAi??cej siAi?? na terenie obiektu .
 12. Po skoAi??czonej grze podwA?jnej prosimy o wstawienie podpA?rek do gry pojedynczej.
 13. Podczas rozgrywania punktu prosimy nie przechodziAi?? przez kort.
 14. KorzystajAi??cy z kortA?w ponosi odpowiedzialnoAi??Ai?? materialnAi?? za dokonane uszkodzenia sprzAi??tu i wyposaA?enia.
 15. Tenis Partner GdaAi??sk sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoAi??ci za nieszczAi??Ai??liwe wypadki powstaAi??e w czasie korzystania z kortA?w.
 16. Jazda motocyklem, rowerem oraz samochodem na terenie obiektu jest zabroniona.
 17. Wprowadzanie psA?w na teren obiektu dozwolone jest tylko na smyczy i wAi??aAi??ciciel ponosi peAi??nAi?? odpowiedzialnoAi??Ai?? za ewentualne powstaAi??e szkody i nieszczAi??Ai??liwe wypadki z tytuAi??u zAi??ego zachowania psa.
 18. UA?ytkownicy kortA?w korzystajAi??cy z szatni proszeni sAi?? o niepozostawianie w niej rzeczy wartoAi??ciowych. Za ewentualne kradzieA?e w szatniach i na terenie kortA?w Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o. nie odpowiada.
 19. Wszyscy uA?ytkownicy korzystajAi?? z kortA?w jedynie na gry rekreacyjne bez prawa prowadzenia odpAi??atnej nauki gry.
 20. SzkA?Ai??ki i odpAi??atnAi?? grAi?? w tenisa prowadziAi?? mogAi?? tylko Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o. lub trenerzy, ktA?rzy otrzymali licencjAi?? na prowadzenie zajAi??Ai?? od Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o.
 21. Osoby nie stosujAi??ce siAi?? do regulaminu mogAi?? byAi?? wyproszone z kortu bez zwrotu opAi??aty za bilet.
 22. W razie deszczu: ai??i?? pierwszeAi??stwo w przejAi??ciu na kort kryty majAi??:
  a) szkA?Ai??ki tenisowe
  b) osoby posiadajAi??ce abonament z rezerwacjAi?? kortA?w krytych,
  c) osoby posiadajAi??ce rezerwacjAi?? kortA?w otwartych w nastAi??pujAi??cej kolejnoAi??ci : 1. opAi??acone za abonament za dwa miesiAi??ce z gA?ry , 2.opAi??acone z gA?ry za dany miesiAi??c we wskazanym w regulaminie terminie ai??i?? osoby grajAi??ce na wolnym powietrzu (rezerwacje indywidualne i abonamenty) mogAi?? przejAi??Ai?? na kort kryty pod warunkiem wolnego kortu. Pobierana bAi??dzie dopAi??ata do stawki jaka obowiAi??zuje na kortach krytych. ai??i?? przy abonamencie istnieje moA?liwoAi??Ai?? odegrania godziny w innym wolnym terminie z zachowaniem tej samej strefy czasowej
 23. Abonamenty wykupione w sezonie letnim lub zimowym powinny byAi?? w nim wykorzystane i nie przechodzAi?? na nastAi??pny sezon.
 24. Nieskorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego z innych przyczyn niA? deszcz lub z kortu krytego albo otwartego z przyczyn niezaleA?nych od Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o. traktowane jest jako odbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku nie przysAi??uguje odbiA?r godziny w innym terminie ani zwrot opAi??at.
 25. Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o. w przypadku organizowanych na obiekcie wydarzeAi?? sportowych (turnieje) zastrzega sobie prawo po uprzednim poinformowaniu klienta, ktA?ry ma wykupiony abonament lub rezerwacjAi?? jednorazowAi??, do ewentualnej zmiany numeru kortu lub godziny gry.
 26. Rezerwacja kortu jednorazowa czy w abonamencie rA?wnoznaczna jest z akceptacjAi?? regulaminu kortA?w.
 27. W przypadku rezerwacji kortA?w na wiAi??cej niA? 4h pobieramy zaliczkAi?? w wysokoAi??ci 50% ceny kortA?w.
 28. Na terenie Klubu obowiAi??zuje bezwzglAi??dny zakaz uA?ywania wulgaryzmA?w oraz sAi??A?w powszechnie uwaA?anych za obelA?ywe. Niezastosowanie grozi wyproszeniem z kortA?w/obiektu.

regulamin obowiAi??zuje od 01.05.2015r.

LEGENDA:

BILET NORMALNY dotyczy jednej godziny kortu. ABONAMENT -umoA?liwia rezerwacjAi?? wybranego kortu na miesiAi??c lub dAi??uA?ej lub na caAi??y sezon letni lub zimowy. OPA?ATY ZA ABONAMENTY moA?na wpAi??aciAi?? gotA?wkAi?? lub przelewem na poniA?szy nr konta z dokAi??adnym opisem czego dotyczy wpAi??ata. Tenis Partner GdaAi??sk Sp. z o.o.
Al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 WrocAi??aw
nr konta 74 1940 1076 3144 5513 0000 0000
FAKTURY wydajemy na proAi??be klienta lub w ciAi??gu 7 dni od daty wystawienia paragonu. (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)

Regulamin do pobranie – Lechia Tennis Club – 2015


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?